Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vamzadeb inglisur, rusul da qarTul enebSi!

vamzadeb inglisur, rusul da qarTul enebSi!

seqtemberi 19, 2018
GEO37409
stu-s axalgazrda leqtori, ucxouri universitetebis asocirebuli profesori vamzadeb inglisur, rusul da qarTul enebSi abiturientebs da yvela asakis msurvels. iCqareT, adgilebis raodenoba SezRudulia!
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1501 - 1530 sul 1844

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq