Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
movamzadeb

movamzadeb

ivlisi 03, 2018
GEO48105
movamzadeb moswavleebs maTematikaSi, agreTve dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi binaze misvliT, qarTul da rusul enaze. fasi SeTanxmebiT.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 1411 - 1440 sul 1981

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq