Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
inglisuri enis Seswavla ingliseli pedagogis mier
20lari

inglisuri enis Seswavla ingliseli pedagogis mier

ivnisi 28, 2018
GEO1897
Tu gsurT inglisuris Seswavla- daxvewa ubralod ardadegebisaTvi an SvebulebisTvis,biznes miznebisTvis Tu ubralod socialuri urTierTobisTvis. daxveweT Tqveni sasaubro inglisuri,gaimdidreT leqsika,ganimtkiceT Tavdajerebuloba sasaubro inglisurSi.swavleba warimarTeba Tqveni saWiroebisda mixedviT.ingliseli pedagogi ,Camosuli inglisidan,dagexmrebaT safuZvlianad SeiswavloT inglisuri ena.swavleba SeiZleba warimarTos saxlSi misvliTac an Tqven samsaxurSi an Cem saxlsi marjaniSvilze.saaTebs Tqvens grafiks SevuTavsebT.mozrdilebis mecadineoba 20 lari da bavSvebi 15 lari 1 gakveTili
kontaqti :
gancxadebebi 541 - 570 sul 1981

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq