Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> rusTavi
masaJi
50lari

masaJi

ivlisi 25, 2021
GEO1037169
var serTificirebuli masaJisti.vakeTeb masaJs sami Tvidan samoc wlamde.samkurnalod an sarelaqsaciod.samkurnalo masaJi 15 laridan.relaqsi keTdeba mTlian sxeulze.naxevari saaTi 30 lari,erTi saaTi 50 lari.mxolod masaJi da araferi sxva.SesaZlebelia binaze misvla.an rusTavSi Cem binaze.vmuSaob 21:00 saaTamde.
kontaqti :
ruqis naxva
gancxadebebi 121 - 150 sul 154

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq