Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qarTuli ena da literatura
25lari

qarTuli ena da literatura

oqtomberi 09, 2020
GEO1377941
movamzadeb moswavleebsa da abiturientebs qarTul enasa da literaturaSi. aseve, dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saskolo saganSi. damikavSirdiT: 558 411 353
kontaqti :
gancxadebebi 1231 - 1260 sul 2032

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq