Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> naZaladevi
moswavleebis momzadeba

moswavleebis momzadeba

aprili 26, 2021
GEO1399282
mogesalmebiT, sanzonis(metro guramiSvilisa da RrmaRelis mimdebared)teritoriaze movamzadeb dawyebiTi klasis moswavleebs yvela saganSi, an mxolod qarTulsa da inglisurSi❤️ binaze misvliT(pirbadis gamoyenebiT da higienis dacviT)
var qarTuli filologiis meoTxe kursis studenti. maqvs bavSvebTan muSaobis gamocdileba, viswavliT TamaSiT, xalisiT, gakveTilebi iqneba saintereso.🥰 gamoviyeneb klasgareSe da mxatvrul literaturasac.
kontaqti :
gancxadebebi 781 - 810 sul 2159

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq