Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
vaswavli fortepianos

vaswavli fortepianos

seqtemberi 26, 2018
GEO1172411
movamzadeb bavSvebs da mozrdilebs fortepianoSi ( qarTul, rusul, inglisur da holandiur enebze).
damTavrebuli maqvs Tbilisis v.sarajiSvilis saxelobis konservatoriis magistratura, agreTve princ klausis konservatoriis magistratura holandiaSi. maqvs pedagogiuri da sakoncertmeistero 10 wliani gamocdileba.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 961 - 990 sul 1950

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq