Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
vamzadeb germanul enaSi

vamzadeb germanul enaSi

dekemberi 09, 2019
GEO1338218
vamzadeb germanul enaSi safuZvlianad, Tanamedrove meTodebiT skolis moswavleebs, germanuli skolis moswavleebs, abiturientebs, germaniaSi wamsvlelebs, rogorc goeTes gamocdebisTvis, aseve sasaubro germanulSic. TiToeul moswavlesTan individualuri midgomiT. maqvs didi xnis muSaobis gamocdileba. vswavlobdi germaniaSi, goeTes institutSi. var diplomirebuli, sertificirebuli enis pedagogi. t: 555407036
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 481 - 510 sul 1983

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq