Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
qarTuli ena da literatura
10lari

qarTuli ena da literatura

agvisto 13, 2019
GEO1315620
skolis moswavleebs movamzadeb qarTul enasa da literaturaSi binaze misvliT. var magistri, sertificirebuli maswavlebeli. gakveTilis fasi: 10 lari
kontaqti :
gancxadebebi 1531 - 1560 sul 1972

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq