Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
maTematikaSi momzadeba
150lari

maTematikaSi momzadeba

agvisto 19, 2019
GEO1316877
Tu gsurT miiRoT xarisxiani da safuZvliani ganaTleba, oc wliani gamocdilebis da kvalifikaciis mqone maswavlebeli vamzadeb skolis moswavleebsa da abiturientebs maTematikaSi.
8 gakveTili - 150 lari.
damikavSirdiT - 599 182 633 / 599 502 200
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 421 - 450 sul 1803

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq