Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
maTematika
1lari

maTematika

seqtemberi 12, 2019
GEO1322206
movamzadeb moswavleebs maTematikaSi, maqvs 5 wliani gamocdileba, magistris xarisxiT. SesaZlebelia damatebiT inglisurSi, fizikasa da qimiaSi mecadineobac dabal klasebSi. SemiZlia binaze mosvla. dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT. mariami - 598476486
kontaqti :
gancxadebebi 931 - 960 sul 1981

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq