Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vamzadeb qarTul enasa da literaturaSi
130lari

vamzadeb qarTul enasa da literaturaSi

seqtemberi 07, 2019
GEO1243866
vamzadeb skolis moswavleebsa da abiturientebs qarTul enasa da literaturaSi. aseve, davexmarebi skolis moswavleebs gakveTilebis momzadebaSi. var sertificirebuli maswavlebeli. maqvs aseve ucxoenovani bavSvebisaTvis qarTuli enis swavlebis gamocdileba. darekeT: 598488528
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
vaswavli, viswavli
gancxadebebi 3121 - 3150 sul 4488

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq