Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
turi eqsukrsia q.quTaisis aeroportSi daxvedra.gidoba

turi eqsukrsia q.quTaisis aeroportSi daxvedra.gidoba

ianvari 28, 2019
GEO1109557
q.quTaisis aeroprtidan gTavazobT komporTul momsaxureobas imereTisa da aRmosavleTis mimarTulebiT(eqskursia,gidi)(baTumi,qobuleTi,ureki,zugdidi,foTi,quTaisi,martvuli,wyaltubo,borjomi,Tbilisi,axalcixe,kaxeTi,bakuriani,svaneTi,) avtomobilis modeli doji gamosvebis weli 2010.damatebiti informaciistvis mogvmarTeT el.fostis misamartze.davitiloladze@mail.ru tel.+995593173939
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1501 - 1530 sul 3785

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq