Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> vake
samedicino da klasikuri masaJi
50lari

samedicino da klasikuri masaJi

aprili 17, 2021
GEO1394174
mogemsaxurebaT umaRlesi klasis masaJist reabitologi.
manualuri Terapia, .visceraluri masaJi. veqtoruli masaJi. qvis Terapia. bavSvTa masaJi. xerxemali, sarelaqsacio, antistresuli, anticelulituri masaJi, insultis Semdgomi reabilitacia, prostatis masaJi.
Tqven geliT myudro garemo da komforti.racmTavaria xvdebiT profesionalis xelSi. darekeT da CaewereT winaswar.
555 08 09 19
kontaqti :
gancxadebebi 91 - 120 sul 155

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq