Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
masaJi gamoZaxebiT.
20lari

masaJi gamoZaxebiT.

noemberi 04, 2018
GEO908620
var sertifirebuli 3 wlis ukrainaSi staJiani masaJisti. mogemsaxurebiT binaze gamoZaxebiT (Cemi samasaJo magidiT), rogorc qalbatonebs aseve mamakecebs. vakeTeb klasikur masaJs, gasaxdoms, anti-celuliturs sxvadasxva paTologiebis dros da profilaktikis mizniT.

facebook. com /masterpotelu

995593330248 Viber/WhatsApp
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 30 sul 109

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq