Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
bio epilacia .qalebisTvisac da mamakacebisTvisac.yvelaze usafrTxo eoilacia
  • bio epilacia .qalebisTvisac da mamakacebisTvisac.yvelaze usafrTxo eoilacia
20lari

bio epilacia .qalebisTvisac da mamakacebisTvisac.yvelaze usafrTxo eoilacia

ivlisi 10, 2021
GEO1129102
bio epilacia yvela zonaze,Tmianobis Semcireba,yovelgvari Cabrunebisa da gaRizianebis gareSe.saukeTeso SedegiT. ☑ ar abrunebs da ar wyvets Tmas. ☑ ar azianebs kans. ☑ ar iwvevs alergias. ☑ kani maSinve prialdeba da xdeba gluvi. ☑ efeqti 3-4 kviris manZilze. ☑ gaaCnia . ☑ usafrTxoa orsulebisTvis da mozardebisTvis. Tqven mogemsaxurebaT kvalificirebuli da serTificirebuli eqimi kosmetologi.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 31 - 60 sul 154

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq