Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
taqsiT momsaxureba saqarTvelos nebismier adgilas

taqsiT momsaxureba saqarTvelos nebismier adgilas

ivlisi 02, 2020
GEO426622
mogemsaxurebiT swrafad,komfortulad da SeRavaTian fasad ara marto baTumSi, aramed saqarTvelos nebismier kuTxeSi gasamgzavreblad.mercedes benc 220(furgoni),dizelis sawvaviT.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva
gancxadebebi 91 - 120 sul 313

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq