Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
aWaris avtonomiuri respublika >> baTumi
taqsiT momsaxureba saqarTvelos nebismier adgilas

taqsiT momsaxureba saqarTvelos nebismier adgilas

noemberi 02, 2018
GEO426622
mogemsaxurebiT swrafad,komfortulad da SeRavaTian fasad ara marto baTumSi, aramed saqarTvelos nebismier kuTxeSi gasamgzavreblad.mercedes benc 220(furgoni),dizelis sawvaviT.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 81 - 120 sul 370

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq