Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
advokati, ufaso iuridiuli konsultacia
1lari

advokati, ufaso iuridiuli konsultacia

Tebervali 21, 2020
GEO1349489
592 10 50 14
saqarTvelos advokatTa asociaciis wevri, advokati, saerTo specializaciiT, gagiwevT srul da kvalificiur iuridiul momsaxurebas.
samoqalaqo samarTlis mimarTulebiT - saojaxo davebi: ganqorwineba, alimenti, qonebis gayofa, bavSvis mikuTvneba. memkvidreobiTi davebi: samkvidros miReba, wilis gamoyofa. saxelSekrulebo davebi: nasyidob, qiravnoba, ijara, sesxi, Txoveba, Cuqeba, gacvla. giravnoba ipoTeka. SromiTi davebi. dagiwerT sarCels da Sesagebels.
sisxlis samarTlis mimarTulebiT - warmomadgenloba policiaSi prokuraturasa da sasamarTloSi. penitenciur dawesebulebebSi braldebulTan, msjavrdebulTan Sexvedra da maTTvis sruli iuridiuli momsaxurebis gaweva.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 61 - 82 sul 82

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq