Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Sadguridan gavdivar yoveldge
40lari

Sadguridan gavdivar yoveldge

Tebervali 24, 2021
GEO1392504
Kutausi tbilisis mimartulebit gavdivar yovel dge dlis 9saatidan 10 saatamde da vbrundebi ukan 2saatidan 3saatamde didubis sadguridan wavigeb gzavnilebsac mgzavrobis dasadgenat shemexmianet winaswarT:598 70 60 56 an 571 65 55 09 shako
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 31 - 51 sul 51

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq