Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vimuSaveb ZiZad , maqvs didi gamocdileba.
1lari

vimuSaveb ZiZad , maqvs didi gamocdileba.

agvisto 21, 2019
GEO1292733
gamarjobaT, vimuSaveb ZiZad. 14 weli vmuSaobdi bavSvTa saavadmyofos reanimaciul ganyofilebaSi eqTnaT. aseve maqvs ZiZad muSaobis 10 wliani gamocdileba. SemexmianeT nomerze: 568070324 lali.
kontaqti : midelaurilali@gmail.com
telefonis nomeri 568070324 lali
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 31 - 60 sul 110

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq