Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> saburTalo
vimuSaveb ZiZad

vimuSaveb ZiZad

noemberi 19, 2019
GEO463650
umaRlesi pedagogiuri ganaTleba. TiTqmis 5 wliani gamocdileba ojaxebSi, bavSvebTan, dabadebidan 3 wlis ganmavlobaSi. vcxovrob did diRomSi. Riaa var nebismieri SemowmebisTvis. Cemi momsaxureba moicavs standartuli movaleobebs:movla,sakvebis momzadeba,garecxva bavSvis dabana, wesrigis SenarCuneba bavSvis oTaxSi da misi nivTebis . bavSvebTan urTierToba miyvars, . var Zalian pozitiuri. binis dasufTaveba (garda marTlwesrigis) gamoricxulia,janmrTeli. maqvs rekomendacia . sasurveli samuSao adgili - saburTalo. xelfasi molaparakebiT.
kontaqti :
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 30 sul 137

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq