Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vimuSaveb ZiZad
  • vimuSaveb ZiZad
  • vimuSaveb ZiZad
  • vimuSaveb ZiZad
  • vimuSaveb ZiZad
700lari

vimuSaveb ZiZad

agvisto 03, 2021
GEO1402546
vimuSaveb ZiZad,Zalian miyvars bavSvebi,maqvs samwliani gamocdileba,dRemde maqvs im bavSvTan urTierToba da giJdeba Cemze,3 Tvidan 3wlamde avRzarde da uzomod vuyvarvar,maqvs umaRlesi ganaTleba (ilias universisiteti)agreTve saofise samenejero kursebi maqvs damTavrebuli,magram bavSvebTan urTierToba CemTvis relaqsia da is saqmea romelic uzomod miyvars da gamomdis.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 121 - 127 sul 127

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq