Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vimuSaveb ZiZad
600lari

vimuSaveb ZiZad

Tebervali 08, 2021
GEO1390727
var gamocdili ZiZa. pasuxismgeblobis grZnobiT, aramweveli, miyvars bavSvebi da maTTan urTierToba. var umaRlesi ganaTlebiT, filologi.
kontaqti :
gancxadebebi 1 - 30 sul 139

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq