Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
veZeb samsaxurs ZiZaT
500lari

veZeb samsaxurs ZiZaT

ianvari 08, 2021
GEO1387383
gamarjobaT .vZeb samsaxurs ZiZad var umaRlesi ganaTlebiT maq gamocdileba bavSvebTan muSaobis 0-7 wlamde .var punqtualuri da yuradRebiani .vcxovrob gldanSi.aseve SemiZlia dawyebiTi klasis bavSvis mecadineobac
kontaqti :
gancxadebebi 31 - 60 sul 132

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq