Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
veZeb ZiZas quTaisSi
350lari

veZeb ZiZas quTaisSi

ivnisi 25, 2021
GEO1405956
quTaisSi aRmaSeneblis quCaze binaSi 1wlis bavSvisTvis gvWirdeba ZiZa.
samuSao grafiki dilis 8:30 dan 18:00 mde.orSabaTidan xuTSabaTis CaTvliT
paraskevs 8:30 dan 13:00 mde.SabaT-kviras da sadResaswaulo dReebSi dasveneba.
danarCen detalebs piradad gagacnobT
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 91 - 120 sul 126

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq