Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> isani
veZeb ZiZas
100lari

veZeb ZiZas

aprili 27, 2020
GEO144515
misamarTi bogdan xmelnickis 103.veZeb ZiZas,diliT 9 saaTze waiyvanos 4wlis gogo baRSi,saRamos 6ze gamoiyvanos da 7saaTamde yavdes.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 61 - 90 sul 131

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq