Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
veZeb ZiZas

veZeb ZiZas

agvisto 16, 2019
GEO1316156
vcxovrob Terjolis raionis qveda zonis sofelSi.gardamecvala meuRle da damrCa wlis da 4 Tvis gogona.misTvis veZeb ZiZas.me dasaqmebuli var dilidan saRamomde.saxlSi maqvs yvelanairi komforti.pirobebi aseTi maqvs-orSabaTidan SabaT dilamde ZiZa unda iyos patarasTan CemTan .survilis SemTxvevaSi patara SeuZlia waiyvanos TavisTan SabaT -kvira.anazRaureba 400 lari.Cemi tel-598789256
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 61 - 90 sul 109

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq