Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
veZeb ZiZad samsaxurs

veZeb ZiZad samsaxurs

seqtemberi 12, 2021
GEO1349881
var gamocdili rusulenovani ZiZa, movuvli 9 Tvidan 6 wlamde bavSvs, kviraSi xuTi dRe, dasveneba SabaTi kvira. dawvrilebiT pirobebze damirekeT nomerze 579807780 elene.
gancxadebebi 121 - 127 sul 127

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq