Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> CuRureTi
minibaRi sakuTar saxlSi
  • minibaRi sakuTar saxlSi
  • minibaRi sakuTar saxlSi
  • minibaRi sakuTar saxlSi
  • minibaRi sakuTar saxlSi
400lari

minibaRi sakuTar saxlSi

seqtemberi 11, 2019
GEO1309515
miviReb oridan eqvs wlamde asakis bavSvs sakuTar binaSi, samjeradi kvebiT, SuadRis mosvenebiT, myudro, mSvid garemoSi. or wlamde asakis bavSvis miRebis fasi SeTanxmebiT. miviReb araumetes sami bavSvisa. dro: 09:00-19:00. maqvs rva wlis samuSao gamocdileba. misamarTi: CuRureTi, mose ToiZis 36.
kontaqti :
gancxadebebi 91 - 111 sul 111

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq