Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
inglisurenovani ZiZa
500lari

inglisurenovani ZiZa

maisi 14, 2020
GEO230945
vflob inglisur,italiur,espanur enebs,maqvs sazRvargareT cxovrebisa da muSaobis gamocdileba.ramdenime Tvis win davbrundi evropidan.vimuSaveb ZiZad inglisurenovan (gnebavT italiur an espanurenovan) ojaxSi 3-dan 6 wlamde bavSvis ZiZad 500-600 larad.SeuZliaT saagentoebsac damekontaqton nomrebze; 599 656757 514 602288
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 121 - 131 sul 131

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq