Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> didi diRomi
gvesaWiroeba aRmzrdeli 2 wlis gogonasTvis
25lari

gvesaWiroeba aRmzrdeli 2 wlis gogonasTvis

marti 13, 2021
GEO1394475
energiuli, mowesrigebuli qalbatoni/gogona. savaldebuloa qondes min. 1 wliani gamocdileba Sesabamis sferoSi.
samuSao grafiki: kviraSi 5 dRe 8dan- 8sT mde , me-6 dRes 1 dan-8 sT mde . damatebiTi dasvenebis dReebi bavSvis qalaqgareT gayvanisas. anazRaureba dReSi 25 lari.
mdebareoba- diRomi, imedis klinikasTan.
dainteresebuli pirebi damikavSirdiT miTiTebul nomerze
kontaqti :
gancxadebebi 121 - 139 sul 139

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq