Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> varkeTili
davitoveb skolandeli asakis bavSvebs.

davitoveb skolandeli asakis bavSvebs.

seqtemberi 12, 2020
GEO1374317
kvalificiuri aRmzrdeli, 15 wliani staJiT, davitoveb skolandeli asakis bavSvebs.dilidan saRamomde.Sesabamisi kvebiT .movamzadeb skolisTvis.asakis Sesabamisi aqtivobebiT da sufTa haerze gaseirnebiT.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 61 - 90 sul 139

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq