Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
davitoveb saskolo asakis bavSvebs
350lari

davitoveb saskolo asakis bavSvebs

ianvari 15, 2021
GEO1388034
var gamocdili ZiZa. maqvs bavSvebTan urTierTobis mravalwliani gamocdileba. davitoveb saskolo asakis bavSvs 3-4 bavSvTan erTad 10:00 dan 18:00 mde .( SesaZlebelia grafikis morgebac ) bavSvebi Seiswavlian yvela saWiro winasaskolo unarebs. iyamaSeben , gaerTobian sufTa mowesrigebul dacul garemoSi. maqsismum 4 bavSvi jgufSi.
2 jeradi kvebiT.
lokacia: Tbilisi, mixeil winamZRvriSvilis 121 ( plexanovi) .
tel:599415395, 598717528
kontaqti :
gancxadebebi 61 - 90 sul 131

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq