Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
davitoveb bavSvs dgiurad

davitoveb bavSvs dgiurad

ianvari 10, 2021
GEO1387430
davitoveb bavSvs dRiurad an saaTobrivad. var 30 wlis maqvs bavSvebTan muSaobis gamocdileba ,amavdroulad maqvs gavlili fsiqologiis kursebi da var eqTani. bina maqvs keTilmowyobili
tel:598224998 Tamari
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva
gancxadebebi 91 - 120 sul 139

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq