Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
damxmare bavSvebisTvis

damxmare bavSvebisTvis

noemberi 30, 2020
GEO1383954
veZeb ojaxs, romelsac sWirdeba damxmare bavSvebisTvis_ gakveTilebis momzadeba, fizikuri aqtivobebi. SemiZlia movide adgilze an dvitovo, vcxovrob qalaqgareT (Tbilisidan 15-20wT)
var 28 wlis gogona, profesiiT arqiteqtor-restavratori (sportsmeni) amJamad Cemi saqmianoba SeCerebulia Seqmnili situaciis gamo da veZeb Semosavlis wyaros. bavSvebTan urTierTobis maqvs didi gamocdileba.
veli Tqvens gamoxmaurebas
557711302
ruqis naxva
gancxadebebi 121 - 139 sul 139

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq