Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
davsaqmdebi ZiZad
800lari

davsaqmdebi ZiZad

dekemberi 18, 2019
GEO1332239
maqvs 9 wlis gamocdileba ZiZad muSaobis, var mowesrigebuli 44 wlis qalbatoni. myavs meuRle da 3 srulwlovani Svili.
ar var mweveli. pasuxismgeblobiT vekidebi Cems saqmes. gamocdileba maqvs yvela asakis bavSvTan. sasurvelia 9-dan 7-mde an 10-dan 8-mde. dasveneba SabaT-kvira. 598135055 an 571195358. xelfasi 800 lari. nino.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 91 - 102 sul 102

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq