Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
teqstis akrefvisa da rusulad Targmnis distanciuri momsaxureba
1lari

teqstis akrefvisa da rusulad Targmnis distanciuri momsaxureba

ivnisi 10, 2019
GEO1302856
gTavazobT teqstis Targmnas rusulad da qarTulad swrafad da xarisxianad! agreTve, gTavazobT teqstis akrefas swrafad da xarisxianad!
Cven gTavazobT:
momsaxurebas zustad droze principiT!
xarisxian momsaxurebas!
misaReb fasebs!
saTargmni gverdis Rirebuleba 5 lari (1,5 daSorebiT, 12 SriftiT)
erTi asakrefi gverdis Rirebuleba (enis mixedviT):
qarTuli-1 lari
inglisuri-1,5 lari
rusuli-2 lari
gamogvigzavneT: iraklipataraia@yahoo.com dagvikavSirdiT nomerze: 593 90 50 32
kontaqti :
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 40 sul 121

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq