Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
samSeneblo momsaxureoba

samSeneblo momsaxureoba

dekemberi 05, 2020
GEO1384500
samSeneblo organizacia GeoTower gTvazobT samSeneblo momsaxureobas. pasuxismgeblobiT midgomas, maRali xarisxis
samuSaoebis Sesrulebas, xelmisawvdom fasad.
Cevn gTavazobT.
1. agarakebis, kerZo saxlebis da korpusebis mSeneblobas
2. karkasul da fasadur samuSaoebs
3. srul kompleqsur Sida samuSaoebs
4. Sida mopirketebas
5. kosmetikuri remonts
6. masalebis Sesyidva sabiTumo fasad
7. masalebis mitanas
8. Cveni specialistebi daiTvlian remontis da samSeneblo masalis xarjebs
Tqveni warmomadgeneli mSeneblobaSi.!
kontaqti :
gancxadebebi 31 - 60 sul 683

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq