Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> rusTavi
kanalizaciis gawmenda rusTavSi
1lari

kanalizaciis gawmenda rusTavSi

ivlisi 05, 2020
GEO1336244
rusTavSi gaWedili kanalizaciis gawmenda

tel: 591-00-46-80   1) Senoba nagebobis, centraluri kanalizaciis gawmenda.
2) quCaSi gamavali, kanalizaciis qselis gawmenda.
3) trapidan gamavali milis gawmenda.
4) unitazidan gamavali milis gawmenda.
5) duSkabinidan gamavali, milis gawmenda.
6) samzareulodan gamavali milis gawmenda.
7) rkinis wylis milebis, plastmasiT Secvla. 
8) Cugunis kanalizaciis qselebis, plastmasiT Secvla.
9) dazianebuli, wylis da kanalizaciis milebis aRdgena.
10) binebSi da komerciul farTebSi, santeqnikuri momsaxureoba.
11) onkanebis, demontaJi montaJi.
12) unitazis, demontaJi montaJi.
13) niJaris, demontaJi montaJi.
14) sveli wertilebis damateba.      tel: 591-00-46-80
kontaqti :
gancxadebebi 151 - 180 sul 628

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq