Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
kafel-metlaxi,aSeneba, galesva, TabaSir-muyao
  • kafel-metlaxi,aSeneba, galesva, TabaSir-muyao
  • kafel-metlaxi,aSeneba, galesva, TabaSir-muyao

kafel-metlaxi,aSeneba, galesva, TabaSir-muyao

oqtomberi 17, 2021
GEO1399347
vasruleb samSeneblo-saremonto samuSaoebs: vageb kafel-metlaxs, Seneba, lesva (gajiT, qviSiT), agreTve vakeTeb TabaSir-muyaos. samuSao gamocdileba miRebuli maqvs evropaSi, kerZod kviprosSi. saqmes vasruleb sruli garantiiT.

558 30 55 87 (levani)
kontaqti :
gancxadebebi 211 - 240 sul 624

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq