Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
gamocdili eleqtrikosi gamoZaxebiT

gamocdili eleqtrikosi gamoZaxebiT

oqtomberi 19, 2019
GEO1329685
var gamocdili elqtrikosi, 30 wliani staJiT ,vakeTeb saxlis eleqtro gayvanilobas,xarisxianad ,
damikavSirdiT am nomerze tel:591970485, 593347486
kontaqti : el-fostis gagzavna,
gancxadebebi 541 - 554 sul 554

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq