Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
gTavazobT sazafxulo aqcias stomatologiur klinikaSi
  • gTavazobT sazafxulo aqcias stomatologiur klinikaSi
  • gTavazobT sazafxulo aqcias stomatologiur klinikaSi
  • gTavazobT sazafxulo aqcias stomatologiur klinikaSi
100lari

gTavazobT sazafxulo aqcias stomatologiur klinikaSi

agvisto 23, 2020
GEO1248241
mogemsaxurebiT gamocdili orToped qirurgi da Terapept qirurgi klinikaSi romelmac warmatebiT gaiara kovid 19 dakavSirebit Semowmeba gagikeTebT rogorc orTopediul ise Terapiul samuSaos 100 procentiani sterilizaciis dacviTs wrafad da xarisxianad 558793465 irakli lana
gancxadebebi 31 - 60 sul 63

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq