Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ
ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა
  • ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა
  • ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა
  • ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა
  • ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა
  • ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა
  • ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა
  • ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა

ArchiCAD - არქიტექტურის შესწავლა

აგვისტო 24, 2021
GEO1401681
შეგასწავლით არქიტექტურას ინდივიდუალური სახლის დაპროექტება, კორპუსის დაპროექტება, რეკონსტრუქცია მიშენება-დაშენება, კორექტირება, ლეგალიზება.
ArchiCAD-ის ინტერფეისთან გაცნობა, პანელების გამოტანა, საზომი ერთეულების პარამეტრების დაყენება, ახალი პროფილის შექმნა, Template.tpl (შაბლონად დამახსოვრება). სხვადასხვა ფორმატებში და მასშტაბში შენახვა, Pln, Pla-(არქივი), 3D-Max, ავტოკადი DWG, PDF, JPG, PNG. სხვადასხვა მასშტაბში დაბეჭდვა. სართულების რაოდენობის და ნიშნულების დაყენება. ფურცლის მასშტაბში მოყვანა. სურათის, PDF-ის შემოტანა, გამოსახულებების მართვა 2D და 3D ფანჯრებში. ხაზები, წრეწირები, ელიფსები. კედლელი ერთ შრიანი, მრავალშრიანი. ფანჯრები, ვიტრაჟები, სვეტები, კოლონები, რიგელი, იატაკი, სახურავი ერთ ქანობიანი, მრავალქანობიანი, გუმბათიანი, სხვადასხვა ობიექტების დაჭრა, კიბეების აწყობა, რელიეფის აგება (იზოგიფსები), გეგმები, ჭრილები და ფასადები, დაშტრიხვა, ფართობების დათვლა კვ.მ, კუბამეტრის დათვლა მაგ: ობიექტი რამდენი კუბამეტრია, გრადუსის დახრის ინსტრუმენტი და ა.შ. ობიექტების დაჯგუფება, ობიექტების დაბლოკვა, დამალვა გამოჩენა. ნებისმიერი ობიექტის მორფად (Morph) გარდაქმნა, რთული ობიექტების შექმნა, ახალი პროფილის შექმნა მაგ: ორნამენტი, თაღი, კარნიზი და ა.შ. საპროექტო ობიექტის დასმა ღერძებზე, ღერძების რედაქტირება მათი გამრავლება-გადაადგილება. ფენები (Layer) ფენებთან მუშაობა. ობიექტების კოპირება, კლონირება, სარკისებური შებრუნება. 2D ტექსტთან მუშაობა, 3D ტექტთან მუშაობა. სამგანზომილებიანი ობიექტების აგება და რედაქტირება. და ა.შ. კედლისთვის ან სხვა ობიექტისთვის საკუთარი სტრუქტურის შექმნა, სართულების გამჭვირვალობა, ობიექტებზე ტექსტურის შემოტანა, განათება, ArchiCAD-ში გარედან ბიბლიოთეკების შემოტანა და მასთან მუშაობა, ინსტრუმენტი „ჯადოსნური ჯოხი“. ArchiCAD-რენდერი. Adobe Acrobat Professional-ში მუშაობა, სურათების დოკუმენტების PDF-ის გაერთიანება, გაერთიანებულის დაშლა რედაქტირება, ტექსტის რედაქტირება PDF-ში.

სპეციალური დამატებითი სწავლების კურსი:

შეგასწავლი პროგრამა ArchiCAD-ს და მთლიანად საქმეს როგორ დააპროექტო, დახაზო კანონთან მიმართებაში სწორად, კანონები 14-39 დადგენილება და სხვა კანონები, ყველაფერი დეტალურად და საფუძვლიანად რაც საჭიროა პროექტის შეთანხმებისთვის.
შეგასწავლით უშუალოდ საქმეს, რაც მოიცავს - პროექტის შეთანხმებას თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურთან:
1) თბილისის არქიტექტურის საიტზე დარეგისტრირება, ქონების მართვის სააგენტოს
საიტზე დარეგისტრირება.
2) მშენებლობის ნებართვის აღება, მიწის ნაკვეთის საამშენებლოდ გამოყენების პირობის დადგენა (გაპის აღება).
3) ნომეკლატურის არჩევა: I კლასი; II კლასი; III კლასი; IV კლასის პროექტებისთვის.
4) ბანერის დამზადება (გაპის, პროექტის).
5) ტოპო, არსებული და საპროექტო გენერალური გეგმები.
6) შიდა აზომვითი ნახაზი.
7) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი.
8) იურიდიულ დოკუმენტებთან მუშაობა.
9) ხარვეზების გამოსწორების ვადის გაგრძელება.
10) საჯარო რეესტრში საკადასტრო გეგმის განახლება.
11) ფუნქციური ზონების რუკა.
12) რომელ ზონაში რა მშენებლობებია დაშვებული.
13) მშენებლობის ვადის გაგრძელება.
14) ესკიზის შეთანხმება.
15) სიმაღლის სხივის შექმნა და გამოთვლა ფორმულით.
16) განშლა.
17) საპროექტო ობიექტის შიდა საერთო ფართის გამოთვლა კროკებით.
18) კ-1, კ-2, კ-3 კოეფიციენტის დათვლა.
კ-1 მიწის ნაკვეთის მაქსიმალური განაშენიანების კოეფიციენტი.
კ-2 მიწის ნაკვეთის მაქსიმალური განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი.
კ-3 მიწის ნაკვეთის მინიმალური გამწვანების კოეფიციენტი.
19) ლეგალიზება, დასრულება ლეგალიზება
20) მერიის ინტერაქტიული რუკის გამოყენება საკადასტრო მონაცემები.
21) განხორციელებული მშენებლობის დადასტურება, შენობის ექსპლუატაციაში მიღება.

სწავლება მიმდინარეობს ინდივიდუალურად პრაქტიკული სავარჯიშოებით 50 გაკვეთილი,
გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1:30 - 2:00 სთ.

(+995) 593 57 45 48 ზვიადი (არქიტექტორი)
gelovanizviadi@gmail.com
კონტაქტი :
განცხადებები 301 - 330 სულ 492

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ